Kuran
113 - əl-Fələq
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info