Kuran
114 - ən-Nas
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info