Kuran
110 - ən-Nəsr
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info