Kuran
109 - əl-Kafirun
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info