Kuran
108 - əl-Kovsər
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info