Kuran
107 - əl-Maun
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info