Kuran
106 - əl-Qüreyş
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info