Kuran
105 - əl-Fil
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info