Kuran
104 - əl-Huməzə
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info