Kuran
103 - əl-Əsr
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info