Kuran
99 - əz-Zilzal
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info