Kuran
98 - əl-Bəyyinə
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info