Kuran
100 - əl-Adiyat
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info