Kuran
95 - ət-Tin
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info