Kuran
96 - əl-Ələq
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info