Kuran
94 - əl-İnşirah
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info