Kuran
93 - əz-Zuha
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info