Kuran
92 - əl-Leyl
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info