Kuran
91 - əş-Şəms
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info