Kuran
90 - əl-Bələd
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info