Kuran
89 - əl-Fəcr
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info