Kuran
85 - əl-Buruc
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info