Kuran
84 - əl-İnşiqaq
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info