Kuran
83 - əl-Mutəffifin
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info