Kuran
82 - əl-İnfitar
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info