Kuran
81 - ət-Təkvir
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info