Kuran
77 - əl-Mursəlat
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info