Kuran
76 - əl-İnsan və ya əd-Dəhr
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info