Kuran
78 - ən-Nəbə’
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info