Kuran
73 - əl-Muzzəmmil
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info