Kuran
74 - əl-Muddəssir
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info