Kuran
72 - əl-Cinn
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info