Kuran
67 - əl-Mulk
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info