Kuran
66 - ət-Təhrim
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info