Kuran
65 - ət-Talaq
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info