Kuran
64 - ət-Təğabun
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info