Kuran
63 - əl-Munafiqun
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info