Kuran
68 - Nun və ya əl-Qələm
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info