Kuran
58 - əl-Mücadələ
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info