Kuran
59 - əl-Həşr
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info