Kuran
57 - əl-Hədid
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info