Kuran
54 - əl-Qəmər
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info