Kuran
53 - ən-Nəcm
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info