Kuran
52 - ət-Tur
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info