Kuran
51 - əz-Zariyat
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info