Kuran
55 - ər-Rəhman
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info