Kuran
49 - əl-Hucurat
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info