Kuran
48 - əl-Fəth
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info