Kuran
46 - əl-Əhqaf
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info