Kuran
45 - əl-Casiyə
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info